USING INFORMATION TECHNOLOGIES FOR ESTIMATING THE WATER QUALITY IN THE EASTERN PART OF THE FINNISH GULF

https://doi.org/10.24057/2414-9179-2017-1-23-286-296

View or download the article (Rus)

About the Authors

A. R. Alyautdinov

Lomonosov Moscow State University
Russian Federation

Faculty of Geography, 

119991, Moscow, Leninskie Gory 1

L. A. Ushakova

Lomonosov Moscow State University
Russian Federation

Faculty of Geography, 

119991, Moscow, Leninskie Gory 1

T. V. Artamonova

Lomonosov Moscow State University
Russian Federation

Faculty of Geography, 

119991, Moscow, Leninskie Gory 1

A. N. Korshenko

Marine Pollution Monitoring Lab., Federal State Budgetary Institution “N.N. Zubov State Oceanographic Institute” (FSBI “SOI”)
Russian Federation
119034, Moscow, Kropotkinsky lane 6

M. P. Pogozeva

Marine Pollution Monitoring Lab., Federal State Budgetary Institution “N.N. Zubov State Oceanographic Institute” (FSBI “SOI”)
Russian Federation
119034, Moscow, Kropotkinsky lane 6

Abstract

The authors have developed a methodology of implementing of geoinformation technologies to assess the ecological situation in the waters of the eastern part of the Finnish Gulf and the Neva Bay, which is being formed under the influence of a complex system of interacting natural and anthropogenic processes.

Spatial data base has been developed by using GIS technologies. Developed database is the backbone for the assessment of the water quality in the eastern part of the Finnish Gulf. The developed database of spatial information will be the main tool for accumulating, systematizing and analyzing the information about hydrochemical state of the waters of the eastern part of the Finnish Gulf and the Neva Bay. As the main indicators characterizing the ecological state of the waters of the eastern part of the Finnish Gulf, the Water Pollution Index (WPI) and E-TRIX eutrophication index have been used. The Water Pollution Index (WPI) is based on the values of the Maximum Permissible Concentration (MPC) of significant pollutants. The E-TRIX eutrophication index is an integrated complex indicator linking the characteristics of the potential level of the primary production of phytoplankton and concentration of nutrients necessary for the development of microalgae. Models of spatial distribution of the calculated values of pollution and eutrophication indicators allow for a preliminary assessment of the ecological situation in the Gulf waters and identify the main areas of pollution. Eutrophication and pollution of individual local areas have a different spatial distribution and differ significantly in pollutant elements. By the results of the work, it can be stated that the most unfavorable waters are the waters of the Neva Bay, which is determined by the anthropogenic load on the water area of the Neva Bay under a specific hydrophysical regime. The ecological state of the waters of the eastern part of the Gulf of Finland is more favorable, which can be explained by the low anthropogenic impact on the central part of the Gulf of Finland. 

Keywords

pollutants, ecological status, eutrophication, modeling of geofields, spatial data base.

References

 1. Berlyant A.M., Baurchulu A.G., Kosikov A.G., Suetova I.A. Sostavlenie ekologogeograficheskoy karty arkticheskikh morey [Ecological and geographical map of the Arctic seas], Geodeziya i kartografiya. 1996, No 12, pp. 40–45 (in Russian).
 2. Bozhilina E., Svakova T., Chistov S. Ekologo-geograficheskoe kartografirovanie [Ecological geographic mapping], Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta, 1999, 84 p. (in Russian).
 3. Vesman A.V. Sovremennye problemy Baltiyskogo morya [Modern problems of the Baltic Sea], Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovacii, 2012, No 3 (in Russian).
 4. Korshenko A.N., Alyautdinov A.R., Ushakova L.A. Modelirovanie i prostranstvennyy analiz gidrokhimicheskogo sostoyaniya vod Nevskoy guby [Modeling and analysis of spatial hydrochemical state of Neva Bay waters], Materialy mezhdunarodnoy konferencii InterKarto-InterGIS 22. Geoinformacionnoe obespechenie ustoychivogo razvitiya territoriy v usloviyakh globalnykh izmeneniy klimata, Protvino, 2016, T. 1,. Protvino, 2016, pp. 120–127 (in Russian).
 5. Rumyantcev V., Drabkova V. Finskij zaliv v usloviyah antropogennogo vozdeistviya [Finnish Gulf in conditions of anthropogenic impact], St. Petersburg, 1999, 367 с. (in Russian).
 6. Suetova I.A. Ushakova L.A. Ekologo-geograficheskoe kartografirovanie Mirovogo okeana [Ecological-geographical mapping of the World Ocean], uchebnoe posobie, Moscow: Izdvo Mosk. un-ta, 2002 (in Russian).
 7. Ukrainskiy V.V. Mezhgodovye izmeneniya i tendencii v evtrofikacii vod Odesskogo regiona severo-zapadnoy chasti Chernogo morya [Interannual changes and trends in eutrophication of waters of Odessa Region of the northwestern part of the Black Sea], Ukraїnskiy gіdrometeorologіchniy zhurnal, 2010, No 7, pp. 211–219 (in Russian).
 8. Metodicheskie Rekomendacii po formalizovannoy kompleksnoy ocenke kachestva poverkhnostnykh i morskikh vod po gidrokhimicheskim pokazatelyam [Methodical Recommendations for a formalized integrated assessment of the quality of surface and marine waters by hydrochemical indicators.], Moscow: Goskomitet SSSR po gidrometeorologii, 1988, 9 p. (in Russian).
 9. Shilov I. Metodika ocenki ekologecheskogo sostoyaniya Nevskoj Guby Finskogo zaliva. [Methodology for assessing the ecological state of the Neva Bay of the Finnish Gulf], Nauka, tekhnika i obrazovanije, No 10 (28), 2016 (in Russian).
 10. Moncheva S. Eutrophication index ((E) TRIX) – an operational tool for the Black Sea costal water ecological quality assessment and monitoring, The Black Sea ecological problems SCSEO, Odessa, 2012, pp. 178–185.
 11. Vollenveider R. A. Characterization of the trophic conditions of marine coastal waters with special reference to the NW Adriatic Sea: proposal for a trophic scale turbidity and generalized water quality index, Enviromentrics, 1998, No 9, pp. 329–357.
 12. Rukovodyashchij dokument. Rukovodstvo po himicheskomu analizu morskih vod, RD52.10.243-92 [Guidelines for the chemical analysis of marine waters RD 52.10.243-92]; http://ipk.meteorf.ru/images/stories/literatura/rd/52.10.243_92_2011.pdf.
 13. Rukovodyashchij dokument «Biohimicheskoe potreblenie kisloroda v vodah. Metodika vypolneniya izmerenij sklyanochnym metodom», RD 52.24.420-2006 [Guidelines for “Biochemical oxygen consumption in waters”. RD 52.24.420-2006]; http://ipk.meteorf.ru/images/stories/literatura/rd/52.24.420_2006.pdf.
 14. Rukovodyashchij dokument Metodicheskie ukazaniya. Metod kompleksnoj ocenki ste-peni zagryaznyonnosti poverhnostnyh vod po gidrohimicheskim pokazatelyam RD 52.24.643-2002 [Guidance document. The method of integrated assessment of the degree of contamination of surface waters by hydrochemical indicators], RD 52.24.643-2002; http://ipk.meteorf.ru/images/stories/literatura/rd/52.24.643_2002.pdf.

For citation: Alyautdinov A.R., Ushakova L.A., Artamonova T.V., Korshenko A.N., Pogozeva M.P. USING INFORMATION TECHNOLOGIES FOR ESTIMATING THE WATER QUALITY IN THE EASTERN PART OF THE FINNISH GULF. Proceedings of the International conference “InterCarto. InterGIS”. 2017;23(1):286-296. https://doi.org/10.24057/2414-9179-2017-1-23-286-296