DEVELOPMENT OF TECHNIQUE FOR ZONING THE FORMER SEMIPALATINSK TEST SITE TERRITORY USINHG GEOINFORMATIONAL MAPPING

https://doi.org/10.24057/2414-9179-2016-1-22-340-350

View or download the article (Rus)

About the Authors

Yu. Yu. Yakovenko

Brunch «Institute of Radiation Safety and Ecology » of the RSE NNC RK
Russian Federation

Head of the laboratory for geoinformational technologies, Tel. 8 (72251) 2-58-63

071100, Kazakhstan, EKD, Kurchatov city, 2, Krasnoarmeyskaya st

Y. G. Poshivaylo

Siberian State University of Geosystems and Technologies
Russian Federation

candidate of technical sciences, Associate Professor, Chair of Cartography and geoinformatics, tel. (383) 361-06-35

630108, Novosibirsk city, 10, Pahotnogo st.

A. M. Yakovenko

Institute of Geophysical Research
Russian Federation
Head of Laboratory of Topogeodetic Research tel. (722-51)2-31-46

071100, Republic of Kazakhstan, Kurchatov, Meridian site

Abstract

The paper presents the results of studies on radio-ecological assessment of pollution carried out at the former Semipalatinsk test site. The technique of radio-ecological zoning with methods of geoinformation mapping, including the determination of qualitative and qualitative criteria depending on the degree of superficial soil layer pollution, exposed to anthropogenic radiative impact, is offered. The result of such zoning makes it possible to evaluate the degree of radiation impact on the surveyed area, identify areas with high background radiation and define the borders representing potential risks to the public, residing or carrying out business activities within the area.

Keywords

nuclear test site, zonning, basic contamination parameters, radioecological researches, contamination levels.

References

  1. Aktualnyye voprosy radioekologii Kazakhstana. Optimizatsiya issledovaniy territoriy Semipalatinskogo ispytatelnogo poligona s tselyu ikh peredachi v economicheskiy oborot [Topical issues in radioecology of Kazakhstan. Optimization of studies at territories of the Semipalatinsk test site in order to transfer them to economic turnover]: monograph / Under the guidance of S.N. Lukashenko. – Pavlodar: Dom Pechati [Publishing House], 2015. – Issue 5. – 356 p. – ISBN 978-6017112-99-8.
  2. Istomina Ye.А., Cherkashin А.K. Primeneniye matematicheskikh metodov i GIStekhnologiy pri funktsionalnom zonirovanii territotii [Application of mathematical techniques and GIS technologies in functional territorial zoning] // Landscape ecology and land use planning. – Novosibirsk: Izdatelstvo SB RANSB – RAS Printing House, 2000. – Pp. 98–105.
  3. Kashirsky V.V., Lukashenko S.N., Yakovenko Yu.Yu., Romanenko Ye.V. O nekotorykh kharakternykh parametrakh radionuklidnogo zagryazneniya na byvshem Semipalatinskom ispytatelnom poligone [Concerning some characteristic parameters of radionuclide contamination at the former Semipalatinsk test site]. Topical issues in radioecology of Kazakhstan [Proceedings of the Institute of Radiation Safety and Ecology over 2011–2012]. – Issue 4. – Vol. 2. – Pavlodar: Dom Pechati – Publishing House, 2013. – Pp. 11–23.
  4. Kobzar А.I. Prikladnaya matematicheskaya statistika: dlya inzhenerov I nauchnykh rabotnikov [Applied mathematical statistics: for engineers and scientists] / А.I. Kobzar. – М.: FIZMATLIT, 2006. – Pp. 205–208.
  5. Lukashenko S.N. Kompleksnaya otsenka sovremennoy radioekologicheskoy situatsii «severnoy» chasti Semipalatinskogo ispytatelnogo poligona: avtoreferat dissertatsii kand. biol. nauk 03.01.01 [Integrated assessment of the current radioecological situation in the «northern» part of the Semipalatinsk test site: author’s abstract of a thesis, Cand. Sc.{Biology} 03.01.01] / Lukashenko Sergey Nikolayevich. – Obninsk, 2014. – 22 p.
  6. Ustavich G.А., Zyatkova L.K., Poshivailo Ya.G, YakovenkoYu.Yu. Primeneniye geoinformatsionnykh tekhnologiy pri sostavlenii kart-skhem monitoring i otsenki radiatsionnoy situatsii na Semipalatinskom ispytatelnom yadernom poligone [Application of geoinformation technologies in constructing schematic maps to monitor and estimate the radiation situation at the Semipalatinsk nuclear test site]. News of higher education institutions. Geodesy and aerial photography, 2014. – No. 4/S. – Pp. 200–206.
  7. Aidarkhanov A.O., Lukashenko S.N., Lyakhova O.N., Subbotin S.B.,. Yakovenko Yu.Yu. Mechanisms for surface contamination of soils and bottom sediments in the shagan river zone within former semipalatinsk nuclear test site / Journal of Environmental Radioactivity. – 2013. – Vol. 124. – Рp. 163–170.

For citation: Yakovenko Y.Y., Poshivaylo Y.G., Yakovenko A.M. DEVELOPMENT OF TECHNIQUE FOR ZONING THE FORMER SEMIPALATINSK TEST SITE TERRITORY USINHG GEOINFORMATIONAL MAPPING. Proceedings of the International conference “InterCarto. InterGIS”. 2016;22(1):340-350.